Regler og betingelser for formidlere i Bliv NaturligVis

Disse regler og betingelser præsenterer et fælles grundlag, som alle formidlere i Bliv NaturligVis arbejder ud fra. De er lavet for at give et fælles ståsted for formidlerne i Bliv NaturligVis, og skal samtidig være med til at hjælpe de enkelte formidlere med at navigere i de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med deres virke i Bliv NaturligVis.

Som formidler i Bliv NaturligVis repræsenterer man både Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er derfor vigtigt, at hver enkelt formidler udviser respekt, ærlighed og ligeværdighed i sit virke som formidler i Bliv NaturligVis, samt har en loyal adfærd over for de to forbund.

Som formidler er du Bliv NaturligVis’ væsentligste aktiv. Den enkelte formidler er vigtig for projektet, og alle formidlere danner grundlaget for, at Bliv NaturligVis’ mission om at styrke børns naturforståelse og naturidentitet kan virkeliggøres. 

 

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde op til et aftalt arrangement, skal du hurtigst muligt kontakte rekvirenten og give dem besked herom. Du er meget velkommen til at høre andre i dit Bliv NaturligVis-netværk, om der er en anden formidler, som har lyst til at overtage aftalen. Hvis der kommer en anden i stedet for dig, skal dette også oplyses til rekvirenten.

 

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke accepteret at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med aktiviteter, som har noget med Bliv NaturligVis at gøre. Arrangementer Vi håber i Bliv NaturligVis, at alle formidlere afholder minimum 5 arrangementer om året.

 

Billeder

Det er tilladt at tage billeder, når du er ude at formidle. Du skal dog være opmærksom på, at skoler, institutioner osv. har forskellige politikker i forhold til at tage billeder af medarbejdere og elever. Spørg altid rekvirenten efter retningslinjer, inden du tager billeder. Foreligger der ikke et samtykke til at offentliggøre billeder af eleverne, må der kun offentliggøres billeder, hvor eleverne ikke kan genkendes.


Børneattest

Som frivillig i Bliv NaturligVis skal du have en ren børneattest. Disse rekvireres af Bliv NaturligVis’ administration i forbindelse med registreringen i projektet, samt løbende en gang årligt herefter.

 

Flytning

Vi får ikke automatisk besked, hvis du flytter, skifter telefonnummer eller e-mail, så husk at rette din information på din profil på www.blivnaturligvis.dk samt at give besked til administrationen.

 

Forsikring

Når du er ude i regi af Bliv NaturligVis, er du dækket af vores arbejdsskadeforsikring. Den gælder fra ankomst til arbejdsstedet, og indtil afgang fra arbejdsstedet. Kommer du til skade, skal du hurtigst muligt kontakte administrationen, der vil sørge for anmeldelse af arbejdsskaden.


Gaver

I forbindelse med formidlingsopgaver kan det ske, at modtageren af formidlingen tilbyder dig en gave. Det er tilladt at tage imod mindre gaver – dog ikke kontante vederlag. Dette for at undgå interessekonflikter, og i særdeleshed fordi arbejdet forventes udført på frivillig basis uden modtagelse af vederlag af nogen art. Det påhviler gavemodtageren selv at indberette til SKAT.


Klager

Oplever du noget, der er utilfredsstillende eller ubehageligt, når du er i regi af Bliv NaturligVis, skal du kontakte administration, som vil tage hånd om problemet. Skulle det ske, at der foreligger en klage over den frivillige, vil denne blive behandlet af administration hurtigst muligt sammen med de implicerede parter.


Kommunikation med rekvirent

Kontakten fra rekvirenten til den enkelte formidler foregår som regel enten over telefon eller e-mail. Vi forventer ALTID at formidlere svarer hurtigt på henvendelse omkring et Bliv NaturligVis arrangement. Det er selvfølgelig altid i orden at henvise til andre formidlere eller administrationen, hvis man selv er forhindret i at deltage.


Kørsel

I forbindelse med formidlingsopgaver er det tilladt at modtage kørselsgodtgørelse i henhold til statens høje takst for kørsel. Vær opmærksom på, at det kan byde på administrative udfordringer for rekvirenten. Dette er et anliggende mellem formidleren og rekvirenten. Vi anbefaler, at du altid laver en aftale omkring kørselsgodtgørelse inden afholdelse af et arrangement.


Materialer

I forbindelse med formidlingsopgaver kan du modtage kompensation for de udgifter, som du har haft til materialer. Dette er et anliggende mellem dig og rekvirenten. Vi anbefaler, at du altid laver en aftale omkring udgifter til materialer inden afholdelse af et arrangement.


Netværksleder

En Bliv NaturligVis netværksleder er en frivillig, der af Bliv NaturligVis administrationen er udpeget til at lede et lokalt netværk af Bliv NaturligVis frivillige. En Bliv NaturligVis netværksleder vil som udgangspunkt være det nærmeste kontaktled for den enkelte Bliv NaturligVis formidler.


Nyhedsbreve

I Bliv NaturligVis har vi et internt og et eksternt nyhedsbrev.

 • Det eksterne nyhedsbrev kan man tilmelde sig på vores hjemmeside, og vi anbefaler alle formidlere at tilmelde sig dette.
 • Det interne nyhedsbrev er det officielle kommunikationsmedie, når Bliv NaturligVis skal kommunikere generelle beskeder ud til alle formidlere. Alle formidlere bliver derfor automatisk tilmeldt dette, når de bliver registeret i Bliv NaturligVis.


Overtrædelse af retningslinjer

Hvis retningslinjerne i denne formidlerhåndbog overtrædes, kan det skade både dig som frivillig og Bliv NaturligVis’, Danmarks Jægerforbunds og Danmarks Sportsfiskerforbunds omdømme. Er du usikker på en situation eller i tvivl om forståelsen af formidlerhåndbogen, så kontakt Bliv NaturligVis administrationen. Ved alvorlige uoverensstemmelser mellem Bliv NaturligVis og en frivillig formidler, kan det medføre at samarbejdet må ophøre.


Opførelse

Bliv NaturligVis favner en bred vifte af folk, og som frivillig vil du møde mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at du er bevidst omkring, hvornår du repræsenterer Bliv NaturligVis, og selvfølgelig behandler alle du møder ligeværdigt og respektfuldt. Vi accepterer ikke nogen form for diskrimination eller chikane, og vi forventer altid, at Bliv NaturligVis formidlere agerer professionelt i deres virke.


Persondata

Persondatameddelelse

Vi har i Bliv NaturligVis pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os om dig selv. Når du erklærer, at du har læst og forstået denne formidlerhåndbog, bekræfter du samtidig, at du er blevet oplyst om Bliv NaturligVis’ behandling af dine oplysninger.


Hvilke oplysninger bruger vi?

De personoplysninger, som vi behandler, kan være følgende: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, cpr-nummer, bankoplysninger, transport- og rejseoplysninger, portrætfotos på internettet og i Bliv NaturligVis’ medier, situationsbilleder til markedsføring og faglige videooptagelser.


Hvorfor bruges mine oplysninger?

Formålet med behandlingen er at kunne administrere formidlernetværket i Bliv NaturligVis, samt for at Bliv NaturligVis kan overholde de retslige krav omkring indhentelse af børneattester. Endvidere anvendes billed- og videomateriale i relation til presse- og markedsføringslovgivningen.


Hvad sker der med mine oplysninger?

Bliv NaturligVis kan videregive dine personoplysninger til følgende databehandlere: bidragsydere, IT-leverandører, revisorer, forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og andre offentlige myndigheder som eksempelvis Skat og Rigspolitiet. Desuden deles dine kontaktoplysninger på Bliv NaturligVis’ hjemmeside samt med rekvirenter og samarbejdspartnere.

Bliv NaturligVis bruger dine oplysninger, så længe du er formidler i Bliv NaturligVis. Når du stopper som formidler i Bliv NaturligVis, vil vi gennemgå de oplysninger, vi har om dig, og slette alt det, som ikke længere har et formål at gemme. Vi har dog pligt til at beholde de oplysninger, som er nødvendige ift. fx bogføringsloven, hvor oplysninger skal gemmes i 5 år. Oplysninger om eventuelle arbejdsskader skal gemmes i op til 20 år efter aftalens ophør.


Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Når det gælder dit portrætfoto, giver du ved at erklære dig enig i dette dokument dit samtykke til, at vi kan benytte portrætfotos, situationsbilleder og videooptagelser, hvor du er med, på Bliv NaturligVis’, Danmark Jægerforbunds og Danmarks Sportsfiskeriforbunds offentlige medier. Derudover kan disse fotos og videooptagelser blive brugt i forbindelse med øvrig markedsføring.
Såfremt det bliver nødvendigt at indhente helbredsoplysninger fx i forbindelse med en arbejdsskade, vil der blive anmodet om en separat samtykkeerklæring til dette formål.


Hvilke rettigheder har jeg?

Bliv NaturligVis administrationen har igennem Danmarks Jægerforbund dokumenteret behandlingen af dine personoplysninger i en portal (GDPR portalen). Her står det beskrevet hvilke oplysninger, der behandles, hvordan vi behandler dem, hvilke parter vi videregiver oplysninger til, hvorfor vi behandler dem og hvor længe data opbevares. Hvis du gerne vil vide, hvad vi har registreret om dig, kan du til enhver tid bede os om at få indsigt i dette. Du kan også til enhver tid bede os om at få rettet forkerte oplysninger, slettet oplysninger og bede os om at få stoppet behandlingen af dine oplysninger, samt få udleveret de oplysninger, du har givet til os.


Du kan ved henvendelse til Bliv NaturligVis’ administration til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hos Bliv NaturligVis er den dataansvarlige DJ’s HR-konsulent. Henvendelser og spørgsmål vedrørende denne persondatameddelelse og samtykkeerklæring kan rettes til Bliv NaturligVis administration på 61188393.

Du har også altid ret til at indgive klage til Datatilsynet - Borgergade 28, 5 - 1300 København K - Telefon: 3319 3200 - Fax 3319 3218 - E-mail: dt@datatilsynet.dk - www.datatilsynet.dk.


Instruks for behandling af persondata

I forbindelse med formidling og undervisningsopgaver for Bliv NaturligVis kan den enkelte formidler få adgang til lister over deltagere eller rekvirenter, som kan indeholde følgende typer af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail).
 • Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger fx allergier eller diagnoser).


Listerne skal behandles fortroligt med skærpet opmærksomhed, og må ikke videregives eller offentliggøres til andre personer. I praksis kunne det eksempelvis være en liste over deltagere på en camp eller en klasse, men det kan også være en mail med navn, telefonnummer og lignende på rekvirenten. Alt materiale, der indeholder personoplysninger, skal enten sendes retur til Bliv NaturligVis, slettes eller makuleres umiddelbart efter opgavens afslutning efter aftale med Bliv NaturligVis’ administration. Der er krav om, at alt materiale, som indeholder helbredsoplysninger, skal beskyttes med kode eller sendes krypteret, hvis det sendes via e-mail. Du vil derfor modtage en særskilt kode til at åbne filen.

I tilfælde af at materiale skal returneres, så skal materialet returneres pr. brev/pakkepost, medmindre andet er aftalt. Hvis det er aftalt, at det sendes retur via e-mail, skal mailen slettes umiddelbart efter kvittering for modtagelse. Husk også at slette e-mailen i sendt post og slettet post. HUSK, at materiale med helbredsoplysninger ikke må returneres via e-mail uden beskyttelse af kode eller som ukrypteret.

 • Det vil dermed ikke være tilladt at opbevare materiale med persondata efter afsluttet aktivitet.
 • Det skal desuden understreges, at personoplysningerne ikke må anvendes til andre / egne formål.
 • Bliv NaturligVis skal straks have information, hvis der sker tab af deltagerlister eller andet materiale med persondata eller ved brud på IT-sikkerheden (fx hacking af mail).
 • Bliv NaturligVis kan til enhver tid foretage tilsyn og kontrol af, at denne instruks overholdes.

 

Profil på hjemmeside

Vi anbefaler altid at have en opdateret profiltekst og et vellignende billede på hjemmesiden, da vi kan se, at dette har en positiv effekt på antallet af henvendelser. Find eventuelt inspiration hos andre formidlere eller ved at kontakte administrationen. Du kan ændre din profil ved at logge ind på www.blivnaturligvis.dk.


Rygning

På de fleste skoler og institutioner er alle former for rygning forbudt, og det kan også være tilfældet andre steder, så sørg ALTID for at undersøge rygepolitik på det pågældende sted. Der kan desuden være tilfælde, hvor der ikke er en direkte rygepolitik, som eksempelvis ved større offentlige arrangementer. I sådanne tilfælde henviser vi altid til, at rygning foregår diskret og ikke i umiddelbar nærhed af børn, mad eller større forsamlinger, så det ikke er til gene for andre. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge Bliv NaturligVis administrationen til råds.


Rekvirenter

Bliv NaturligVis henvender sig til skoler, daginstitutioner, spejdergrupper, fritidstilbud for børn osv. kan dervære stor forskel på, hvem der kontakter Bliv NaturligVis’ formidlere. Disse benævnes samlet som rekvirenter.

 

Registrering af arrangementer

Når en aftale træffes med rekvirenten, skal den registreres via din profil på hjemmesiden. Herved går der en bekræftelse til rekvirentens og din egen mail. Der bliver fremsendt evaluering til dig og rekvirenten efter arrangementet. Arrangementet bliver registreret i vores database, så det kan dokumenteres, at vi når vores mål i forhold til Bliv NaturligVis projektbeskrivelsen. Dit arrangement indgår i lodtrækningen om flotte præmier ved årets udgang.


Sociale medier

Vi har i Bliv NaturligVis oprettet en Bliv NaturligVis formidlergruppe på Facebook, som vi anbefaler alle formidlere at være en del af, og vi anbefaler ligeledes, at I i denne gruppe deler gode historier fra jeres arrangementer. Sociale medier er en god og nem måde at fortælle om alt det gode, du gør som frivillig både før, under og efter, du er ude at formidle. Når du bruger dine egne profiler, så er her en række råd, du bør tænke over:

 • Vær bevidst om din generelle færden og ageren på sociale medier. Når du er formidler i Bliv Naturligvis, bør alle dine opslag kunne tåle at blive læst af de børn, du møder – og deres forældre.
 • Al din kommunikation skal foregå på en respektfuld og ikke stødende måde. Dette gælder i forhold til kommunikation med andre uden for Bliv NaturligVis, men også i forhold til omtale af de bagvedliggende forbund.
 • Husk altid at indhente de nødvendige samtykker til brug af billeder fra alle, du ønsker at bruge billeder af.
 • Anvend gerne #blivnaturligvis, så dine opslag deles i vores nyhedsstrøm.


Tøj

Alle Bliv NaturligVis formidlere har mulighed for at få en startpakke med T-shirt, kasket og navneskilt ved indmeldelse i Bliv NaturligVis eller alternativt ved henvendelse til administrationen.
Der vil yderligere være mulighed for at bestille forskellige beklædningsgenstande i bestemte perioder. Beskeder om dette vil blive sendt ud i det interne nyhedsbrev. Da Bliv NaturligVis ikke lagerfører andre beklædningsgenstande end T-shirts og kasketter, er det ikke muligt at bestille andet tøj uden for de ovennævnte perioder. I tilfælde af at det bestilte tøj ikke passer, kan vi ikke garantere, at der er andre størrelser til rådighed.


Udmeldelse og orlov

Hvis man er registret som formidler i Bliv NaturligVis, kan man altid blive meldt ud ved at skrive en mail til info@blivnaturligvis.dk. Det er selvfølgelig også en mulighed at blive sat på pause, hvis man midlertidigt ikke ønsker at være aktiv på hjemmesiden.


Vildt til brug i formidling

Hvis den enkelte formidler har brug for vildt til et arrangement, er det formidlerens eget ansvar at skaffe dette. Bliv NaturligVis administrationen har depoter med vildt, som kan benyttes af Bliv NaturligVis’ formidlere – dog ikke med en kapacitet som er tilstrækkelig til at dække alle arrangementer. Du må dog gerne kontakte administrationen for høre, hvilke muligheder der er i dit område.

Se mere om beskrivelse af regler og retningslinjer for brug af vildt i naturvejledning her:


Whistleblowerordning

Hvis man oplever krænkende adfærd, økonomisk kriminalitet, alvorlige brud på arbejdssikkerhed eller lignende, har Bliv NaturligVis som en del af Danmarks Jægerforbund en anonym whistleblowerordning, som du finder her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-er-vi/velkommen-til-dj-swhistleblowerordning/ 

 

Årspræmie

I Bliv NaturligVis trækker vi en gang om året vinderen af vores årspræmie. Arrangementer som registres på www.blivnaturligvis.dk giver et lod i puljen, og en formidler kan derfor få ét lod per afholdt arrangement.